Suomen Viestikyyhky-yhdistyksen säännöt

SUOMEN VIESTIKYYHKY-YHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT

1.
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Viestikyyhky-yhdistys ry, sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki
 ja sen toimialue on koko Suomen valtion alue.

2.
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on viestikyyhkyharrastuksen kaikinpuolinen edistäminen Suomessa sekä jäsenten, harrastajien ja yleisön kyyhkyharrastustietouden edistäminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä viestikyyhkykilpailuja sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja anomuksia viranomaisille, ylläpitämällä yhdistyksen internet-sivuja, jakamalla vuosittain tunnisterenkaita jäsenistölle ja pitämällä yhteyttä muissa maissa toimiviin kyyhkyharrastajien järjestöihin sekä toimimalla muilla edellisiin verrattavilla tavoilla kyyhkyharrastuksen parhaaksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä.

Yhdistys voi perustaa rahastoja, joiden säännöt vahvistaa yhdistyksen kokous.

3.
JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä viestikyyhkyharrastuksesta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä alueellinen tai maakunnallinen viestikyyhkyharrastajien rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy näissä säännöissä määritellyn yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4.
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä , jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.


5.
JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6.
HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa hoitaa ja suunnittelee vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ( 2 ) ja enintään neljä ( 4 ) vuosittain valittua jäsentä.

Näiden lisäksi valitaan vuodeksi kerrallaan vähintään kaksi ( 2 ) ja enintään neljä ( 4 ) varajäsentä.

Varajäsenet astuvat varsinaisen jäsenen tilalle vuosikokouksen nimeämässä järjestyksessä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain sekä valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi valita sihteerin ja rahastonhoitajan hallituksen ulkopuolelta ja mainitut toimet voidaan hallituksen päätöksellä yhdistää.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai työvaliokuntia.

Yhdistys voi perustaa toimintaansa varten rekisteröimättömiä jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä. vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös yhdelle henkilölle yksin.

8.
TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi alkaa elokuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä (01.08. - 31.07.).

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää muullakin hallituksen määräämällä paikkakunnalla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen ( 30 ) vuorokauden kuluessa siitä„ kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä„ kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhteisöjäsenellä on yksi ääni aina alkavaa kymmentä henkilöjäsentään kohti. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11.
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet kuluvalle tilivuodelle erikseen kullekin jäsenryhmälle sekä tunnisterenkaista jäseniltä perittävän maksun suuruus
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio,
 9. määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
 11. valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsenet seuraavalle toimikaudelle
 12. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 13. käsitellään hallituksen esittämät ehdotukset kilpailukalenteriksi ja kilpailusäännöiksi seuraavalle toimikaudelle
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

 


4

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on vahvistettu yhdistyksen kokouksessa Hämeenlinnassa 21. päivänä syyskuuta 2003.